ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 100 — 600

ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 30 — 150

ಸಿಹಿ ಮೇಜು

₹ 30 — 150

ಹೆಚ್ಚು 3 ತೋರಿಸಿ