ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Aurangabad Gymkhana Club

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

3 ಸಭಾಂಗಣ|3 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 100, 150, 200 ಪಿಪಿಎಲ್

3 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|3 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 100, 150, 200 ಪಿಪಿಎಲ್

P-60, Airport Road, Next To P V R Cinema, Mukundwadi Circle,, National Highway,, Jalna Road, MIDC Industrial Area, Chilkalthana, Aurangabad, Maharashtra 431001, India
+91 94222 93035
+91 97666 66603
https://www.facebook.com/hotelagc/
http://www.hotelagcaurangabad.com/
xavier@hotelagcaurangabad.com
helpdesk@hotelagcaurangabad.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ